שם מדעי
שם נפוץ
 
   Oreochromis aureus
   אמנון הירדן
   Oreochromis mossambicus
  
   Oreochromis niloticus niloticus  
   אמנון היאור
   Oreochromis niloticus vulcani  
  
   Orthrias panthera  
   בינון נמרי
   Orthrias tigris  
   בינון טיגריסי
   Osphronemus goramy  
   גורמי ענק
   Osteoglossum bicirrhosum  
   אראוונה
   Otocinclus  
   אוטוצינקלוס
   Otopharynx lithobates  
   ראש גפרית
   Oxydoras eigenmanni  
   חתול אייגנמני