דגי ישראל מיים מתוקים

בישראל קיימים 55 מיני דגים שחיים במים מתוקים. מתוכם יש 12 מינים ששייכים לדגי
: מים מלוחים, אך מפעם לפעם פוגשים אותם גם במים מתוקים והם
Acipenser sturio, Anguilla anguilla, Atherina boyeri, Aphanius fasciatus, Aphanius dispar dispar, Chelon labrosus, Lates calcarifer, Liza ramado, Mugil cephalus, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, Salaria pavo

מתוך 43 מינים שחיים רק במים מתוקים , 13 מינים הוכנסו לישראל מארצות האחרות
- ( לצורך גידול מסחרי או הוכנסו לטבע על ידי חובבי אקווריומים, ברובם ( 8 מינים
.ממשפחת קרפיונים
בואו נראה את החלוקת הדגים לפי המשפחות. כמעט מחצית מהדגים ( 20 מינים ) הם ממשפחת קרפיונים , רבע ( 10 מינים ) - ממשפחת אמנוניים ועוד 6 מינים
בנוסף ניתן לפגוש עוד 5 משפחות דגים . (River loaches) ממשפחת בינוני נהר
.(Cyprinodontidae) כולל נאוויות
: שישה מיני דגים הם אנדמיים , זה אומר שהם חיים רק בישראל
Acanthobrama lissneri , Acanthobrama terraesanctae, Haplochromis flaviijosephi, Nun galilaeus, Tristramella sacra, Tristramella simonis intermedia.
: עוד 6 מיני דגים אנדמיים בנהר ירדן ואזור סביב ים המלח
Barbus longiceps, Nemacheilus leontinae, Pseudophoxinus kervillei, Tristramella simonis simonis, Aphanius dispar richardsoni, Garra ghorensis.

כמו שצוין למעלה, בישראל חיים 6 מינים ממשפחת לוצ'ים - לוצ'י נהר
: והם (Balitoridae (River loaches))
Nemacheilus angorae, Nemacheilus insignis, Nemacheilus leontinae, Nun galilaeus, Orthrias panthera, Orthrias tigris.
ששניים מהם חיים גם ,(Cyprinodontidae) כמו כן יש 4 מינים ממשפחת נאוויות
- במים מלוחים וגם במים מתוקים ושני מינים שחיים רק במים מתוקים
Aphanius dispar richardsoni, Aphanius mento

אז ,כמו שניתן לראות, בישראל יש הרבה דגים מעניינים ממשפחות שונות
יחד אם זאת יש לציין שחלק מהמינים נמצאים בסכנת העלמות וחלק נעלמו (בעיקר
: לאחר ייבוש אגם חולה בשנת 1957). הדגים שנכחדו עם ייבוש החולה
Acanthobrama terraesanctae hulensis
Tristramella simonis intermedia


כמו כן , בפורום ישראקווריום נפתח עץ המוקדש ל דגי ישראל של מים מתוקים