Yasuhikotakia morleti
(Tirant, 1885)


Cobitidae - בינוניים משפחה
Botiinae - בוטיות תת-משפחה
יאסוחיקוטקיה מורלטי
בוטיה בואש
בינון בואש
Skunk botia
Skunk Loach
Hora's Loach
Botia horae Smith, 1931
Botia morleti Tirant, 1885
שמות נוספים
Yasuhikotakia :

morleti :
אטימולוגיה
מ-80 ס"ם עד 10.0 ס"ם אסיה: נהרות מקונג, צ'או פראיה ומקלונג
24 - 28°C 6.0 - 7.2 4 - 10
חי בקבוצות, לכן צריכים ליהות לפחות שלוש בוטיות באקווריום. משמיע קולות. אוהב מערות מאבנים, צינורות ובולי עץ. רגיש לכמות הניטריטים במים, לכן רצויה החלפה סדירה של לפחות 20% מנפח אקווריום בשבוע. די אגרסיבי ולא מומלץ להחזיק אותו עם דגים קטנים, יכול גם
. להתריד דגים גדולים ממנו

תנאיי גידול בוטיות
הערות