Yasuhikotakia lecontei
(Fowler, 1937)


Cobitidae - בינוניים משפחה
Botiinae - בוטיות תת-משפחה
יאסוחיקוטקיה לקונטיי
בוטיה אדום סנפירים
בינון אדום סנפירים
Red-Finned Loach
Red-Tailed Blue Shark
Silver loach
Botia lecontei Fowler, 1937
שמות נוספים
Yasuhikotakia :

lecontei :
אטימולוגיה
מ-100 ס"ם עד 15.0 ס"ם אסיה: נהרות מקונג וצ'או פראיה
24 - 28°C 6.0 - 7.0 4 - 8
אקטיבי בערב ובלילה, במשך היום מסתתר במערות. רגיש מאוד לעלית רמת ניטריטים במים. להרגשה טובה של הדג תורמים מקומות מסתור, תאורה חלשה וצמחים עם עלים קרובים לקרקע. ניתן להחזיק עם דגים דומים וחזקים. כלפי דגים
. קטנים אגרסיבי ותוקף אותם בלילה
. אוכל הכל

תנאיי גידול בוטיות
הערות