Syncrossus hymenophysa
(Bleeker, 1852)


Cobitidae - בינוניים משפחה
Botiinae - בוטיות תת-משפחה
סינקרוסוס הימנופיזה
בוטיה נמר
בינון נמר
Tiger loach
Banded Loach
Green Tiger Loach
Cobitis hymenophysa Bleeker, 1852
Botia hymeophysa (Bleeker, 1852)
Botia hymenophysa (Bleeker, 1852)
שמות נוספים
Syncrossus :

hymenophysa :
אטימולוגיה
מ-120 ס"ם עד 21.0 ס"ם אסיה: תאילנד, מליה , אינדונזיה - סומטרה, בורנאו, יווה
24 - 30°C 6.0 - 7.0 2 - 8
דג ביישן ורוב הזמן מנסה להסתתר , לכן צריכותלהיות מערות מאבנים וגזעי עץ. רק לדאוג שאבנים תעמדו חזק ולא יפלו בזמן שדג
. מסתובב
אקטיבי רק בערב ובלילה, יכול ליהות מאוד אגרסיבי קלפי דגים אחרים ובלילה יכול לתקוף
. אותם
. אוכל הכל
רגיש מאוד למים מלוכלכים, אוהב החלפות מים
. סובל ומרגיש פחות טוב במים קשים
. אין הבדל חיצוני משמעותי בין זכר לנקבה
. רבייה באקווריום מיקרית ונדירה

תנאיי גידול בוטיות
הערות