Syncrossus beauforti
(Smith, 1931)

Photo Baird I.G.

Cobitidae - בינוניים משפחה
Botiinae - בוטיות תת-משפחה
סינקרוסוס ביופורטי
בוטיה זיקית
בינון זיקית
Chameleon loach
Beaufort's Loach
Botia beauforti Smith, 1931 Botia lucasbahi Fowler, 1937
שמות נוספים
Syncrossus :

beauforti :
אטימולוגיה
מ-100 ס"ם עד 25.0 ס"ם אסיה
23 - 28°C 6.0 - 7.2 2 - 12
באקווריום צריכים ליהות הרבה מקומות מסתור
. מאבנים וגזעי עץ בהם דג מסתתר במשך היום
.דג אקטיבי בערב ובלילה
אגרסיבי כלפי דגים קטנים ממנו, במיוחד שמתאסף בקבוצה 4 דגים ויותר, מציק גם לדגים
. גדולים
אוכל מזון חי, יבש וקפוא, אך בדרך כלל רק מה
. שנמצא על הקרקע, אוכל גם מזון צמחי
.אין הבדל חיצוני משמעותע בין זכר לנקבה
. רבייה באקווריום מיקרית ונדירה

תנאיי גידול בוטיות
הערות