Betta tussyae
Schaller, 1985


Osphronemidae - גורמיים משפחה
Macropodinae תת-משפחה
  שמות נוספים
Betta : נוצר משם מקורי בתאילנד שתושביה קוראים
"ikan bettah" לדגים האלה

tussyae : Madam Tussy לכבוד
אטימולוגיה
מ-40 ס"ם עד 5.5 ס"ם אסיה : מלזיה
20 - 26°C 5.6 - 6.8 2 - 10
זכר בונה קן בועות בצינור או במערה. נקבה מטילה עד כ-50 ביצים. זכר שומר על הביצים , הנקבה
. הרבה פעמים נמצאת ליד הקן

תנאיי גידול דגי קרב
הערות