Betta simorum
Tan & Ng, 1996Osphronemidae - גורמיים משפחה
Macropodinae תת-משפחה
Simor Fighter שמות נוספים
Betta : נוצר משם מקורי בתאילנד שתושביה קוראים
"ikan bettah" לדגים האלה

simorum :
אטימולוגיה
מ-70 ס"ם עד 12.0 ס"ם אסיה : אינדונזיה
23 - 28°C 4.3 - 6.0 0 - 4
. שייך לדגי קרב הבונים קן מבועות

תנאיי גידול דגי קרב
הערות