Betta renata
Tan, 1998

Osphronemidae - גורמיים משפחה
Macropodinae תת-משפחה
  שמות נוספים
Betta : נוצר משם מקורי בתאילנד שתושביה קוראים
"ikan bettah" לדגים האלה

renata (לטין) :
ren : כליה
עקב דמות שחורה בצורת כליה על הגרון
אטימולוגיה
מ-80 ס"ם עד 11.0 ס"ם אסיה : אינדונזיה
22 - 26°C 4.0 - 5.5 0 - 6
שייך לדגי קרב הדוגרים את הביצים בפה
. מין נדיר מאוד

תנאיי גידול דגי קרב
הערות