Betta pulchra
Tan & Tan, 1996Osphronemidae - גורמיים משפחה
Macropodinae תת-משפחה
Beauty Mouthbrooder שמות נוספים
Betta : נוצר משם מקורי בתאילנד שתושביה קוראים
"ikan bettah" לדגים האלה

pulchra ( יפה, נאה : ( לטין
אטימולוגיה
מ-30 ס"ם עד 5.5 ס"ם אסיה : מערב מלזיה
23 - 28°C 4.0 - 5.2 0 - 6
. שייך לדגי קרב הדוגרים את הביצים בפה

תנאיי גידול דגי קרב
הערות