Betta pugnax
(Cantor, 1849)

Photo by Atison Phumchoosri

Osphronemidae - גורמיים משפחה
Macropodinae תת-משפחה
Penang betta
Penang Mouth-Brooding Fighting Fish
Malayan Betta
Penang Betta
Giant Betta
Big Eye Mouthbrooder
Macropodus pugnax Cantor, 1849
Betta macrophthalma Regan, 1910
Betta brederi Myers, 1935
שמות נוספים
Betta : נוצר משם מקורי בתאילנד שתושביה קוראים
"ikan bettah" לדגים האלה

pugnax :
אטימולוגיה
מ-60 ס"ם עד 12.0 ס"ם אסיה : מלזיה, סינגפור
23 - 28°C 5.0 - 7.5 4 - 14
. שייך לדגי קרב הדוגרים את הביצים בפה
נחשב לדג קרב הקל ביותר לגידול בין דגי קרב הדוגרים ביצים בפה גם בזכות דרישה נמוכה יותר
. לחומציות המים

תנאיי גידול דגי קרב
הערות