Betta pinguis
Tan & Kottelat, 1998

Osphronemidae - גורמיים משפחה
Macropodinae תת-משפחה
  שמות נוספים
Betta : נוצר משם מקורי בתאילנד שתושביה קוראים
"ikan bettah" לדגים האלה

pinguis :
אטימולוגיה
מ-70 ס"ם עד 9.0 ס"ם אסיה : אינדונזיה
22 - 27°C 6.4 - 7.5 6 - 20
. שייך לדגי קרב הדוגרים את הביצים בפה

תנאיי גידול דגי קרב
הערות