Betta imbellis
Ladiges 1975Osphronemidae - גורמיים משפחה
Macropodinae תת-משפחה
Crescent Betta
Peaceful Betta
שמות נוספים
Betta : נוצר משם מקורי בתאילנד שתושביה קוראים
"ikan bettah" לדגים האלה

imbellis : שוחר שלום , שקט
אטימולוגיה
מ-30 ס"ם עד 5.5 ס"ם אסיה : מלזיה
23 - 27°C 6.0 - 7.2 5 - 19
דג קרב השקט בין דגי קרב. ניתן להחזיק באקווריום קיבוצי מספר זוגות וכולל זכרים. זכר
. בונה קן בועות. מתבגרים בגיל 5 - 6 חודשים

תנאיי גידול דגי קרב
הערות